Reklamace vad zboží

 1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
 2. Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovaný servis výrobce, který je v tomtéž místě jako prodávající nebo který se nachází v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu výrobce. Kupující je však ve vlastním zájmu povinen vždy před předáním nebo odesláním věci k záruční opravě autorizovanému servisu výrobce oznámit takovou věc prodávajícímu, neboť nelze vyloučit případ, kdy na straně výrobce v důsledku skladování věci prodávajícím přede dnem prodeje již poskytnutá záruka skončila. V takovém případě zajistí záruční opravu na své náklady prodávající. Neučiní-li kupující výše uvedené oznámení, nemá nárok na náhradu nákladů, které mu v důsledku bezvýsledného odeslání věci k záruční opravě vznikly (např. poštovné).
 3. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat
  • písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP nebo na adresu autorizovaného servisu výrobce uvedenou v záručním listu, je-li určen k provedení záruční opravy, nebo na adresu Alexim, s.r.o., Václavkova 2, Praha 6,
  • osobně v provozně prodávajícího nebo v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy.
 4. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP). Nejpozději poslední den záruční doby však musí být reklamace prodávajícímu nebo autorizovanému servisu prokazatelně doručena.
 5. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.
 6. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.
 7. Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje záruční list.
 8. Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží dokladem o jeho nabytí (např. fakturou).
 9. Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje ze záručního listu, případně dokladu o nabytí zboží, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, jakého způsobu vyřízení reklamace se domáhá.
 10. Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).
 11. Je-li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na své náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
 12. Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
 13. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace, nejpozději však do 14 dnů, sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno, jinak je povinen zaplatit skladné za každý započatý den nad rámec této lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.
 14. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovaný servis výrobce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího. Prodávající má povinnost předložit reklamaci k posouzení servisu nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů následujících po jejím přijetí.
 15. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu výrobce.

Postup při uplatnění reklamace

Kupující zašle na své náklady zboží na adresu záručního servisu.
Zásilka musí obsahovat:

 1. Vadné zboží v původním balení s průvodní dokumentací (manuály,CD)
 2. Kopii prodejního dokladu a kopii dodacího listu s výrobním číslem zboží
 3. Přesný popis závady
 4. Jméno a příjmení kupujícího, adresa,telefon,e-mail

Opravené nebo vyměněné zboží zašleme na vlastní náklady zpět.

Neoprávněné reklamace a náklady spojené s posuzováním a testováním výrobku prodávající účtuje. Zboží je zasláno kupujícímu zpět oproti zaplacené faktuře.

Adresa servisu

ALEXIM s.r.o.
Václavkova 2
16000 Praha 6
tel.233337206


Přeskočit na začátek obsahu | Přeskočit na rychlé kontakty | Přeskočit na hlavní navigaci | Přeskočit na přihlášení

Zeptejte se nás!

mail | telefon