VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (VSP)

pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serverech ……

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru e-shop Alexim a všech zařazených obchodů mezi prodávajícím společností Alexim spol. s r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze a kupujícím. Majitel serveru e-shop Alexim: ALEXIM spol. s r.o., Ič.:45276099, se sídlem Václavkova 176/2, Praha 6.
 2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného dne 6.5.1992 městskou částí Prahy 6, místo podnikání (adresa provozovny prodávajícího) Václavkova 176/2, Praha 6.
 3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
 5. Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.
 6. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru e-shop Alexim (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.
 7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.
 8. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, podle možností základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH ve výši 20%. U každého druhu zboží může prodávající uvádět, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále uvádí případnou komerční slevu a její výši v procentech.
 9. Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.
 10. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, a.s. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce, a to na území celé České a Slovenské republiky, není-li dohodnuto jinak.
 11. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.
 12. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná po celou dobu zveřejnění.

II. Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

A. objednávka zboží

 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „vaše cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odeslání objednávky těmito VSP vázán.
 4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
 5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).
 6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je pokládáno za odstoupení od smlouvy a je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. V opačném případě lze odstoupit od kupní smlouvy výhradně formou doporučené listovní zásilky.
 7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

B. dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
  Kupující je povinen vybrat si vhodnou dopravu z výběru, který mu nabízí oddíl „Doprava“ v návodu „Jak nakupovat“, jež je součástí těchto VSP. Podmínky a ceny přepravy se řídí podmínkami a ceníky příslušných dopravců (PPL, DPD, atd.)
 2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele.
 3. Kupující je povinen objednané zboží převzít, pokud před jeho převzetím neodstoupil platně a účinně od smlouvy. Nepřevezme-li kupující zboží ani po výzvě prodávajícího a neodstoupí-li od smlouvy ani ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání takové výzvy prodávajícím formou doporučené listovní zásilky (nečinnost kupujícího), nebo že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů výslovně odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká, kupní smlouva se od počátku ruší, není-li dohodnuto jinak. Prodávající má v takovém případě právo na náhradu nákladů, které mu v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou vznikly v prokázané výši, a kupující je povinen je zaplatit prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené ve formě doporučené listovní zásilky. V opačném případě budou náklady spojené s doručováním zboží jednostranně započteny proti zaplacené kupní ceně a její zbývající část bude kupujícímu vrácena.
 4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, přestože termín doručení byl s kupujícím předem dohodnut, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
 5. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění podle podmínek výše uvedených.
 6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné přepravné osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.
 7. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího č.: 370340–061/0100, vedený u KB Praha 6. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem balné nebo přepravné, je-li v konkrétním případě prodávajícím nárokováno.
 8. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
 9. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, dodací list, případně záruční list a přílohy připojené ke zboží výrobcem.
 10. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit, s výjimkou případů vyjmenovaných v ust. § 53, odst. 8. písm. a) – f) občanského zákoníku. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně doručit doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
 5. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží spolu s originálním obalem, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury., jinak odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu porušením této své povinnosti. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
 6. Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o
  1. náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,
  2. o případné náklady spojené s doručováním a případným uskladněním zboží, jakož i
  3. o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové v důsledku porušení povinností kupujícího podle odstavce 5. tohoto článku.
 7. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a zašle jej kupujícímu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.
 8. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 a článek II písm. B odst. 5 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

IV. Odpovědnost prodávajícího za vady

A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže
  1. má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
  2. odpovídá požadavkům právních předpisů,
  3. je dodáno v odpovídajícím množství,
  4. má odpovídající míry nebo hmotnost a
  5. odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.
 2. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo:
  1. na výměnu nebo opravu zboží
  2. není-li výměna či oprava zboží možná
  3. na přiměřenou slevu z ceny věci nebo
  4. od smlouvy odstoupit.
 3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

B. odpovědnost za vady záruční

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor deklarovanými vlastnostmi zboží a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.
 3. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím, pokud na ně kupujícího prokazatelným způsobem neupozornil. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 4. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.
 5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal, není-li při převzetí zboží dohodnuto jinak, nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.
 6. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listu.
 7. Záruka se nevztahuje na
  1. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či neobvyklým užíváním,
  2. závady způsobené nesprávným či nepřiměřeným používáním zboží, jeho úpravami či neodborným zásahem, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce,
  3. poškození nebo opotřebení skla, pouzdra a náramku nebo řemínku,
  4. vady způsobené vnějšími vlivy, např. nárazem, chemikáliemi apod.
 8. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím.
 9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na
  1. bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
  2. výměnu zboží nebo jeho součásti,
  3. přiměřenou slevu není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,
  4. odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

C. reklamace vad zboží

 1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
 2. Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovaný servis výrobce, který je v tomtéž místě jako prodávající nebo který se nachází v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu výrobce. Kupující je však ve vlastním zájmu povinen vždy před předáním nebo odesláním věci k záruční opravě autorizovanému servisu výrobce oznámit takovou věc prodávajícímu, neboť nelze vyloučit případ, kdy na straně výrobce v důsledku skladování věci prodávajícím přede dnem prodeje již poskytnutá záruka skončila. V takovém případě zajistí záruční opravu na své náklady prodávající. Neučiní-li kupující výše uvedené oznámení, nemá nárok na náhradu nákladů, které mu v důsledku bezvýsledného odeslání věci k záruční opravě vznikly (např. poštovné).
 3. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat
  • písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP nebo na adresu autorizovaného servisu výrobce uvedenou v záručním listu, je-li určen k provedení záruční opravy, nebo na adresu Alexim, s.r.o., Václavkova 2, Praha 6,
  • osobně v provozně prodávajícího nebo v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy.
 4. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP). Nejpozději poslední den záruční doby však musí být reklamace prodávajícímu nebo autorizovanému servisu prokazatelně doručena.
 5. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.
 6. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.
 7. Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje záruční list.
 8. Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží dokladem o jeho nabytí (např. fakturou).
 9. Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje ze záručního listu, případně dokladu o nabytí zboží, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, jakého způsobu vyřízení reklamace se domáhá.
 10. Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).
 11. Je-li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na své náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
 12. Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
 13. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace, nejpozději však do 14 dnů, sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno, jinak je povinen zaplatit skladné za každý započatý den nad rámec této lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.
 14. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovaný servis výrobce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího. Prodávající má povinnost předložit reklamaci k posouzení servisu nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů následujících po jejím přijetí.
 15. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu výrobce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu shop@alexim.cz .
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/…t169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřed­nictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/…in/index.cfm?…. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
 2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
 3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

GDPR

Společnost Alexim, spol. s r.o. se sídlem Václavkova 2, 160 00 Praha 6, Ič:45276099 prohlašuje, že zpracovává a uchovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správce osobních údajů:

Alexim, spol. s r.o.

Václavkova 176/2
160 00 Praha 6

Ič:45276099, Dič:CZ45276099

zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9543

e-mail:alexim@alexim.cz

tel.: 00420233337206

 

Účel zpracování osobních údajů:

vyřízení objednávek, řešení reklamací, plnění smluv, nabídka a prodej hudebních nástrojů a příslušenství, poskytování služeb komisního prodeje a dalších oborových konzultací, včetně ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi zákazníků a současně pro obchodní a marketingové účely.

Právní důvod zpracování:

souhlas subjektu údajů, který je kdykoli odvolatelný.

Osobní údaje, které budou zpracovávány:

jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu,

objednané zboží a jeho cena.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Po dobu 10let od uzavření příslušné kupní smlouvy (dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Po dobu účinnosti smlouvy a dále po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků z ní plynoucích. Tzn. po dobu využívání služeb správců, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním.

Osobní údaje poskytujeme jen:

institucím k tomu zmocněným zákonem.

Osobní údaje bez výslovného souhlasu subjektu údajů neposkytujeme. Tento souhlas může 

kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Kategorie příjemců osobních údajů:

třetí osoby spolupracující se správci, z povinnosti zpráv a hlášení FÚ, přepravním společnostem.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země, ani mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů:

požadovat po správci kdykoli přístup k svým osobním údajům.

požadovat kdykoli opravu svých osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování.

právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

právo na přenositelnost osobních údajů (přenos k jinému správci).

právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
 2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky především Občanského zákoníku.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VSP měnit. Změněné VSP vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.alexim.cz nejméně měsíc před účinností nových VSP.